Dolní Vltavice, SUNNY PORT IN

Společnost SUNNY PORT IN a.s. chce na zelené louce u obce Černá v Pošumaví vybudovat velký rekreační komplex. Projekt má zabrat 11 ha a vytvořit min. 807 nových lůžek v 5 apartmánových domech a dvou hotelech (celá obec má přitom nyní cca 860 trvalých obyvatel!). Součástí má být přístaviště pro 100 lodí (80 jachet/plachetnic + 20 rybářských lodí). Výstavba je podmíněna stavbou ČOV, navýšením kapacity stávající úpravny vody a stavbou vodojemu – ani jedna z výše uvedených staveb není dosud realizována. 

Ve výpočtech pro spotřebu vody se zmatečně odkazuje na zásobování z vrtů DV2 a DV3 a obecního vodovodu. Jeden z vrtů je umísteň mimo řešenou lokalitu a přístup k němu je přes cizí pozemky a druhý vrt v současné době užívá obec. Při vyhodnocení dostatečné vydatnosti vrtu se vychází z hydrogeologického průzkumu z roku 1994, avšak není zohledněna spotřeba stávajícího hotelového komplexu Relax ani spotřeba budoucího hotelového bazénu. A to navzdory varování přímo v dokumentaci záměru, kde je jasně uvedeno, že v případě stavby bazénu a wellness nejsou vrty dostatečné a bude nutné vybudovat vodojem, případně zajistit zásobování vodou jiným způsobem.

Alarmující v tomto ohledu je mimo jiné i to, že v obecním vrtu již několikrát v letní sezóně nebyla voda a musela sem být dovážena. Toto se stalo naposledy v srpnu 2023, kdy vodu museli dovážet hasiči.

Umístění nové čistírny odpadních vod by si vyžádalo významné kácení břehových porostů. To by mělo za následek změnu krajinného rázu celé lokality a narušení ekologické stability. Kromě toho dojde k dalšímu zhoršení kvality vody v okolí obce, neboť jde o malou ČOV bez limitů na odstraňování fosforu. Podle našeho názoru by mělo být připojení k centrálním ČOV jednoznačnou podmínkou jakékoliv výstavby. Zhoršení kvality vody způsobí zajisté i odvod vody ze zpevněných ploch přímo do Lipna místo jejího zasakování v místě.

Další pikantností je fakt, že ačkoliv obec do příprav zmíněné (neexistující) ČOV již proinvestovala 1,8 mil. Kč, není jisté, zda by sloužila i místním obyvatelům.

K lokalitě také nevede dostatečně široká komunikace. Dle projektové dokumentace má mít stávající silnice šířku 5,5m. Toto je naprosto nepravdivé tvrzení, šířka silnice se pohybuje v rozmezí 4,25-4,75m (na vnitřní straně vodicích pásků - ověřeno vlastním měřením). Zajímavé je, že i na tvrzených 5,5m Policie ČR vydala stanovisko, podle kterého je to příliš málo a je nutné silnici v místě napojení záměru rozšířit a vybudovat odbočovací pruhy.

Nedostatečnost silnice se násobně projeví v letní sezóně, kdy se zde pohybují velké skupiny cyklistů například jedoucích k/od převozu v Dolní Vltavici.

Rozsah projektu:

  • Bytové domy: 9 (300 lůžek) + 4 (234 lůžek)
  • Hotely: 2 (150 lůžek)
  • Rodinné domy: 19 (114 lůžek) - pozor jedná se o 19 dvojdomů!
  • Marina: 9 lůžek
  • Zastavěné plochy: 32 365m²

Záměr má v současné době vydané platné stavební povolení ČOV z roku 2009 a vydaná stavební povolení na komunikace (silnice a chodníky) a vodohospodářskou část. Tato dvě povolení však kvůli podaným odvoláním nenabyla právní moci

Stavební povolení na ČOV je sice platné, avšak investor jej oprakovaně prodlužoval nepravdivým tvrzením, že stavbu již v minulosti zahájil. Toto je snadné ověřit například z leteckých znímků ČÚZK, kde je jasně vidět, že od roku 2009 v místě žádná stavba neproběhla.