Projekty na Lipensku


Více než desítka projektů v různé fázi se chystá obklíčit celé Lipno. Apartmánová sídliště, přístavy, hotely, sjezdové tratě... 

Pokud by se všechny realizovaly, zaberou více než 200 ha lesů nebo luk a přinesou do oblasti až 4500 nových lůžek. To představuje až 2000 aut navíc denně, hluk, světelný smog, další zatížení již nyní velmi znečištěného Lipna, a zničení krajiny! Tři měsíce v roce zde již hrají turisté přesilovku. Veškerá dešťová voda z nových silnic a zpevněných ploch je sváděna do Lipna a je tak významných zdrojem znečištění této Evropsky významné lokality. Infrastruktura ČOV vybudovaná zejména v devadesátých letech nestačí. Díky výstavbě postupně pokračuje také odlesňování.

Níže uvádíme výčet projektů pro představu o rozsahu výstavby. Jedná se o projekty různé velikosti s různou závažností dopadu na krajinu, život chráněných druhů a vodu. Problémem je zejména jejich celkový dopad. Seznam není každopádně úplný, neboť o některých menších projektech zatím nemusíme mít povědomí.


Projekty je nutné zastavit a provést přehodnocení strategie rozvoje celé oblasti!


Rekreační resort Karlovy Dvory (JHC959)

Rozloha 30 ha, 2 hotely, parkoviště, 2 přístavy pro 200 jachet, 6 pláží o ploše cca 3600 m2, desítky apartmánových domů. Celkem min. 712 nových lůžek. 

Umístěn v chráněné krajinné oblastí na břehu Lipna, kam rádi chodí rybáři a kde je nyní kemp.

Pozemek těsně sousedí s biotopem, kde žijí chráněné druhy, na loukách určených k zastavění se prohánějí lišky a loví draví ptáci.

Projekt je posuzován podle zákona o dopadech na životní prostředí (EIA). 


Projekt Karlovy Dvory vytváří svým rozsahem v podstatě novou sídelní oblast. Svým rozsahem a hustotou zástavby předčí mnohokrát současnou velikost Karlových Dvorů. Počítá se až dvoupodlažními oplocenými domy. Zpracovatel v podstatě ignoroval požadavky některých dotčených orgánů na zpracování varianty, která by měla menší dopad na životní prostředí.

My za Lipensko za život v souladu se zněním petice požadujeme jeho úplné zastavení mimo jiné z toho důvodu, že se developer jednoznačně snaží o výstavbu před tím, než bude existovat vodovodní řad, na který by se mohl připojit. V žádném případně neplatí argument, že pouze díky tomuto projektu nový vodovodní řad z Horní Plané do Maňavy bude postaven. Tento projekt existuje v plánech povodí Labe. Investor pouze hradí svou vlastní přípojku.  

AKTUÁLNĚ: Tento velký developerský záměr dostal od Krajského úřadu v říjnu 2022 stopku !

Chceme Vás seznámit se zdůvodněním nesouhlasného stanoviska. Má 32 stran, je skvěle zpracované a dělá oponentnímu posuzovateli a pracovníkům Krajského úřadu v Českých Budějovicích čest.

Jaké byly ty nejzásadnější výhrady, které jsou ve zdůvodnění uvedeny?

Unese to krajina a životní prostředí? ...aneb nevyhodnocené kumulativní vlivy

Chybělo vyhodnocení stavu životního prostředí z hlediska jeho únosného zatížení - tedy jestli tento projekt krajina ještě unese. Každý záměr, který vstupuje do území jako "poslední", musí zohlednit existující míru již existujících negativních vlivů v daném území, přizpůsobit jim své technické řešení a dále navrhnout opatření pro omezení vlivů nového projektu, což se nestalo.

Soulad s územním plánem

Soulad s územním plánem pro schválení záměru nestačí! Kraj tuto argumentaci odmítl a uvedl, že "soulad s územně plánovací dokumentací je v případě posuzování vlivů na životní prostředí informativní a nijak záměr nepředurčující".

Nový sídelní útvar v CHKO

Záměr by krajinu prakticky přeměnil na nový sídelní útvar. To je ale v rozporu s Plánem péče Chráněné krajinné oblasti Šumava (hurá! Jen jestli o tom CHKO Šumava ví, když pan ing. Huszár i k tomuto projektu opět vydal pozitivní stanovisko).

Voda

I malé zvýšení znečištění způsobené dalším vnosem odpadních vod může znamenat překročení únosné míry zatížení již tak značně zatížené vody v přehradě a mít tak negativní vliv na životní prostředí i veřejné zdraví. Kumulativní vliv nebyl v tomto ohledu vyhodnocen.

Přitom požadavek na vyhodnocení celkového dopadu stávající rekreační výstavby na nádrž Lipno před pokračováním v další výstavbě byl vznesen dokonce i Povodím Vltavy!

Rozsáhlý zábor ZPF, urbanizace a dopad na krajinu

Jedná se o příliš rozsáhlý zábor kvalitní půdy Zemědělského půdního fondu. Tento naddimenzovaný záměr by měl významný dopad nadlokálního charakteru, který by oproti současnému stavu výrazně změnil přírodní a krajinné podmínky dotčeného území:

"Celkově lze konstatovat, že z pohledu zpracovatele posudku byla podhodnocena velikost a významnost vlivů na krajinu a krajinný ráz s ohledem na výraznou urbanizaci části levého břehu Lipna východně od Jenišova k Hůrce na území CHKO Šumava, vliv na půdu s ohledem na zábor půd v I. třídě ochrany a vliv na povrchové vody s ohledem na možné kumulace jednotlivých plánovaných záměrů a vznosu nového znečištění do území. Zároveň absence zhodnocení únosnosti stávajícího stavu životního prostředí v místě realizace záměru dle názoru zpracovatele posudku neumožňuje korektní vyhodnocení vlivů záměru."


CAMP RELAX LIPNO - Nová Pec (JHC977)

Rozloha 3,3 ha, hotel (48 lůžek), krytý sportovní areál, chatky, stanoviště karavanů, parkoviště. Celkem 103 nových parkovacích míst a 140 nových lůžek.

Umístěn v chráněné krajinné oblastí na břehu Lipna.

Stavba zničí část mokřadu u Novopeckého potoka a zasáhne i jeho břeh. Rostou zde ohrožené rostlin (např. jestřábník oranžový).

Projekt není posuzován podle zákona o dopadech na životní prostředí, ale jednoznačně přispívá svou měrou ke kumulativním vlivům všech ostatních projektů, a proto se domníváme, že měl být posuzován podle EIA.

Podle posledních informací od pana starosty Hrbka, byl záměr projektu změněn a byl z něho vypuštěn hotel, který by měl být nahrazen několika chatami a má zde být pouze stanoviště karavanů.

V rámci řízení nebyl dodržen zákonný postup a nebylo zažádáno o zahájení řízení podle §56 ZOPK, na což upozornil Okrašlovací spolek Zdíkovska


Modernizace skiareálu Lipno na Vltavou - SAL Loučovice (JHC931)

Pod vtipným názvem "Modernizace skiareálu Lipno nad Vltavou - sal Loučovice" se skrývá rozšíření areálu o 2 sjezdové tratě. Zajímavé je, že investor nepotřebuje pro nové sjezdovky parkování a předpokládá, že tam lidé budou jezdit vlakem. Tomu nevěříme. Riziko, že lyžaři budou parkovat na místech k tomu neurčených a budou omezovat místní obyvatele či poškozovat přírodu je vysoké. Navíc kvůli rozšíření sjezdovek má dojít k vykácení 4 ha lesa. 


Projekt VIVA Lipno

Realizace tohoto projektu by měla za následek zábor minimálně 105 ha kvalitní plochy plnící funkci lesa, jejíž vynětí z půdního fondu nemůže být považováno za veřejný zájem.

Projekt, podle něhož má přímo na břehu jezera vzniknout 25 objektů, jeden klub, 3 mola, wellness, bazén a ohromné parkoviště, byl původně předložen k posouzení jako rekreační resort.

Po zjištění, že by projekt podléhal schválení podle EIA, byl jeho záměr, jak se opodstatněně domníváme, účelově investorem změněn na bytový komplex. Tato účelovost byla zřejmá zejména z toho, že navzdory překotnému developerskému rozvoji v obci Lipno nad Vltavou zde trvalých obyvatel rok od roku ubývá nebo v lepším případě jejich počet stagnuje.

Krajský úřad tuto změnu původně nepřezkoumával, nicméně na základě žádosti o přezkoumání rozhodnutí bylo Okrašlovacímu spolku Zdíkovska sděleno, že projekt bude posuzován podle EIA. 

! Aktuální informace k záměru VIVA Lipno na pozemcích přímo na břehu jezera mezi Kobylnicí a Frymburkem (v katastru Lipna nad Vltavou – neb ten je ještě málo zastavěný), které chce firma Nemomax Lipno a.s. zaplnit dalšími apartmány.

Na videu níže vidíte, jak si investor pozemky připravuje k výstavbě, aniž by k ní měl zatím povolení. V podstatě vyplenil celý les a vytvořil téměř holinu. To bohužel může, protože si to tak naplánoval ve svém lesním plánu (skutečně kvalitní plán). Pokud povolení nedostane, měl by pozemky znovu do 5ti let zalesnit.
Zatím se záměr úspěšně vyhýbá posuzování dopadů na životní prostředí, účelovým tvrzením, že se jedná o bytovou výstavbu. To umožňuje díra v zákoně. Vždyť bydlet mezi cyklostezkou a silnicí a dívat se na zelené jezero je značka ideál. Bazén to spraví.


ZTV Černá v Pošumaví - sever + zamýšlená výstavba 79 domů (JHC966)

Předmětem projektu je vybudování technické vybavenosti pro 79 parcel pro výstavbu rodinných domů (316 nových lůžek). Plocha záměru činí 15,4 ha. Záměr ZTV byl posuzován odděleně.

Je vysoce nepravděpodobné, že budou domy využívány pro trvalé bydlení, neboť počet obyvatel v oblasti vytrvale klesá a je tedy zřejmé, že budou využívány opět pro rekreaci. Velikost zástavby by měla být 2x větší, než stávající rozloha obce Mokrá čímž se zcela mění její charakter. 


Obytný komplex Marína - Černá v Pošumaví

Na pozemcích v k. ú. Černá v Pošumaví bude vystavěn ve dvou etapách - první, v současnosti připravovaná etapa, obsahuje 4 bytové domy se dvěma patry a podkrovím a nadzemní parkoviště


Rekreační komplex s přístavištěm Dolní Vltavice (JHC928)

Redukovaná varianta představuje zabranou plochu celkem 11,1 ha z čehož bude zastavěná plocha 1 ha. Rekreační komplex a přístaviště pro 80 sportovních lodí, parkoviště pro 320 aut, 34 nových domů, celkem 807 nových lůžek. Projekt opět min. zdvojnásobuje rozlohu současné zástavby v Dolní Vltavici a tím kompletně mění ráz krajiny.

Projekt byl posuzován podle EIA. V roce 2010 byl jeho dopad na životní prostředí vyhodnocen jako významný a jeho rozsah byl zmenšen na výše uváděný rozsah. Posuzování nicméně nezahrnovalo kumulativní dopady všech projektů v dané oblasti. Je nutné, aby tyto projekty byly posuzovány společně!   


Zamýšlená výstavba rekreačního resortu na poloostrově Radslav - Černá v Pošumaví

Zamýšlený projekt byl problematický z mnoha důvodů. Jedním z nich byla nemožnost připojit se k vodovodnímu řadu, neboť ten v dané lokalitě není dostupný. Záměr postavit lokální ČOV byl po dohodě města s místním Spolkem chatařů Radslav z regulačního plánu vypuštěn.


"Rekreační park Kovářov" (2019) - JHC912

Tento projekt zahrnuje dva samostatné, na sebe navazující a uzavřené resorty, s celkovým počtem rekreačních objektů 139, z toho 6 objektů hotelového typu, a celkovým počtem lůžek cca 871. Celková plocha dotčených pozemků je 25,6 ha.

Projekt je posuzováno podle EIA, záměr byl poprvé podán v roce 2006. V roce 2019 byla prodloužena lhůta pro dodání nové studie dopadů na životní prostředí. Na části pozemku již vznikají stavby a je zasíťován, ačkoliv řízení nebylo ukončeno!

Hlavní negativní dopady zahrnují zábor volné krajiny včetně hodnotných luk na levém břehu Lipna a drastický zásah do krajinného charakteru v pohledově jedné z nejhodnotnějších lokalit na Lipensku. Projekt ohrožuje biotopy zvláště chráněných druhů, např. chřástala polního a bramborníčka hnědého. Uzavřený charakter resortu omezí přístup k vodní hladině a naruší tak rekreační funkci nádrže. Resort je situován bezprostředně u stávající obce Kovářov a již postupně realizované obytné a rekreační zóny v lokalitě Kovářov a v těsné blízkosti dalšího rekreačního projektu OV2027 "Přístav Hruštice a Rekreační park Lipno" (2019). Jeho realizací by tak došlo téměř k úplnému zastavění celého kovářovského poloostrova, který byl ještě před několika lety volně prostupnou, nezastavěnou krajinou.


" Přístav Hruštice a Rekreační park Lipno" (2019) - OV2027 

Projekt o celkové ploše 16,8 ha zahrnuje celkem 105 rekreačních objektů s celkovou kapacitou 435 lůžek, objekty občanské vybavenosti a přístav. Tento projekt byl sloučen s bezprostředně sousedícím projektem Rekreační park Kovářov. Má prodloužené souhlasné stanovisko z roku 2019, ale stavební práce dosud nebyly zahájeny. Na části pozemku jsou sítě.

K hlavním negativům projektu patří jeho umístění v blízkosti lipenského břehu a bezprostřední sousedství s projektem JHC912 Rekreační park Kovářov, kdy tak na malé ploše vyroste dohromady 244 nových rekreačních objektů (105 + 139), nepočítaje v to stávající zástavbu (bývalý Camp Hotel Hruštice a chatová osada Hruštice). Realizace projektu by měla za následek naprostou změnu charakteru krajiny z volné nezastavěné venkovské na hustě zastavěnou městskou. 


" Sjezdová trať Střecha - sever Lipno nad Vltavou" (2018) - JHC857

"Nová sjezdová trať Střecha - sever", prodloužení stávajících sjezdových tratí Střecha, Pánská a Dámská, prodloužení stávající lanové dráhy Střecha. Dle závěru zjišťovacího řízení, vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje, nepodléhá záměr dalšímu posuzování. Nová sjezdová dráha si vyžádá pokácení 2 ha lesa z celkové plochy 5 ha. Je s podivem, že zpracovatel uvádí, že odlesnění a pravidelné kosení bude mít pozitivní vliv na faunu a život chráněných i silně ohrožených druhů v oblasti. 


"Lyžařský areál Horní Planá - Houbový vrch" (2019) - JHC887

Zamýšlená výstavba zimního lyžařského areálu v prostoru zalesněného kopce Houbový vrch severovýchodně města Horní Planá. Projekt by měl významný vliv na životní prostředí z mnoha důvodů. Zásadní je ovšem dopad na oblast potoku Slatinka, kolem kterého jsou velice hodnotné biotopy a kde se vyskytuje řada zvláště chráněných a ohrožených druhů. Samotný potok by byl nenávratně poškozen odběrem vody pro zasněžování, protože v zimním období mají vodní toky nejmenší průtok. Dalším významným dopadem by bylo vykácení části lesních porostů, které považujeme obecně v současnosti za naprosto nepřípustné.

Závěry zjišťovacího řízení v roce 2019: Záměr může mít významný vliv na ŽP a bude posuzován podle zákona - od té doby EIA nepokročila. 


"...Tam, kde je srdce Vltavy, Horní Planá - bytové domy a wellness" (2018) - JHC865 

Jedna se o stavební úpravy a dostavbu objektu při stávajícím chatovém resortu na pozemcích k.u. Horní Planá, který bude do budoucna sloužit jako wellness se zázemím pro tuto službu. Dále bude v prostoru stávajícího chatového resortu vybudováno sedm bytových domů, v každém bude 20 - 24 bytů. Celkem je v objektech navrženo 162 bytů a Yachtklub. Celková rozloha areálu je 2,33 ha. V rámci stavby budou zřízena venkovní parkovací stání v počtu 175.            


Horní Planá - Jasenka, Hory

Projekt výstavby rekreačních objektů v katastru Horní Plané, opět situovaný na břehu Lipenské přehrady na cca 1 ha půdy vedené jako trvalý travní porost a ostatní plocha.   


Horní Planá - projekty v Hůrce

Další projekty se chystají nebo probíhají v Hůrce u Horní Plané, ačkoliv tato oblast není připojena na ČOV. Jeden z projektů je přitom situován opět přímo na břeh Lipna. K projektům zatím nemáme bližší informace. 


Modernizace skiareálu Lipno (JHC841)

Rozšíření sjezdové tratě ST5 o 35 m a úprava lanové dráhy LD-H (2017). Dle rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje (2018) nepodléhal záměr dalšímu posuzování.

V důsledku projektu se zvětšila plocha průseku na lesní půdě (PUPFL) pro sjezdovou trať ST5 a lanovou dráhu LD-H z cca 17 500 m2 na 18 350 m2. Projekt zasáhl do ochranného pásma III. stupně vodárenského odběru z údolní nádrže Lipno v povodí Slupečného potoka.