NOVÉ VYDÁNÍ - Občasník 5/2024

Vyjádření k rozhodnutí soudu ve věci omluvy spolku za facebookový příspěvek

Dne 21.5.2024 rozhodl Okresní soud v Českém Krumlově o tom, že se má spolek Lipensko pro život omluvit za facebookový příspěvek a uhradit panu M. Kratochvílovi nemajetkovou újmu způsobenou tímto příspěvkem. Toto rozhodnutí zatím nenabylo právní moci. Spolek k tomuto rozhodnutí uvádí, že spolek byl ochoten o smíru jednat, avšak protistrana jednání zablokovala navýšením svých požadavků nad rozsah omluvy. Důkazem vstřícného jednání spolku bylo smazání dotčeného příspěvku. Spolek se neztotožňuje se závěry soudu ohledně předmětného příspěvku ani o jeho dosahu, který mu byl tímto rozhodnutím soudu přisouzen. Spolek se zároveň nemůže ztotožnit se závěrem soudu, že osoba p. Kratochvíla není v souvislosti s ochranou přírody a životního prostředí na Lipensku kontroverzní. Spolek trvá na tom, že v rámci řízení u soudu nebyla prokázána žádná újma a tedy přiznaná výše nemajetkové újmy je zcela neopodstatněná a pro spolek naprosto likvidační. Spolek se tedy rozhodl v této věci odvolat. I přes výše uvedené se spolek bude i nadále snažit bojovat za to nejdůležitější, a to ochranu lipenské přírody. 

Lipensko pro život, z.s.

Nové vydání č. 5 našeho občasníku

Pokračování přehledu projektů na Lipensku, proč je důležité sledovat územní plán obce, žirafy převlečené za slony u Lipna nad Vltavou a předražený obchvat u Nové Pece - to a mnohem více najdete v novém vydání č. 5 našeho občasníku.

Česká televize - NEDEJ SE!

Horký brambor v Nové Peci. Odvysíláno 17.3.2024

Dotčený sporný úsek zvaný obchat Nové Chalupy také sledujeme. Pozitivní stanovisko EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) je staré 13 let. Bez dalších průzkumů byla jeho platnost v roce prodloužena až do roku 2028. V plánované trase bylo ale zjištěno několik druhů silně ohrožených a zvláště chráněných druhů motýlů, rostlin a obratlovců. Jsme zvědavi na další informace v pořadu. 

Žirafy, sloni a apartmány na Lipně

V lednovém vydání časopisu Ďáblík (https://www.calla.cz/data/dablik/cisla/dablik241.pdf) organizace Calla (https://www.calla.cz/) vyšel článek, který zajímavým způsobem popisuje rozdíl v posuzování stavebních záměrů a jejich vlivu na životní prostředí.

Když je něčeho moc, tak je toho příliš. V novém Občasníku přinášíme přehlednou mapu záměrů na Lipensku.

Vydali jsme nový Občasník č. 4, ve kterém najdete kompletní přehled developerských záměrů, o kterých máme povědomí. Více se o jeho obsahu dozvíte v newsletteru z 5.12.2023 https://www.lipenskoprozivot.cz/newsletter/

Nový Občasník si můžete přečíst zde: https://www.lipenskoprozivot.cz/obcasnik/

Tištěnou verzi si můžete zdarma vyzvednout na kterékoliv pobočce:

 • Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích,
 • Městské knihovny v Českém Krumlově, nebo
 • v kavárně Fér Café, Česká 153/38, České Budějovice.

Jak ve věci ochrany Lipenska pokročil Kraj se půjdeme zeptat na zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 14.12.2023. Přijďte nás podpořit nebo sledujte zasedání online. Naše vystoupení budou na konci zasedání.

Projednávání petice na zastupitelstvu v Lipně nad Vltavou

Dne 7.9.2023 jsme se zúčastnili jednání zastupitelstva v Lipně nad Vltavou, které projednalo petici "Zastavte budování dalších sjezdových tratí na Lipensku".

Video ze zasedání najdete zde: Odkaz 

Petici k počátku října podepsalo celkem 2020 lidí, z toho 105 občanů trvale žijících v Lipně nad Vltavou (tj asi 16% obyvatel této obce). Petice je stále dostupná elektronicky zde na webu: Odkaz

Jak jsme i očekávali, zastupitelstvo nám nevyšlo vstříc ani v jednom z požadavků.

Přečtěte si článek, který jsme zaslali k otištění do zpravodaje obce. Obsahuje i odkazy na studie a jiné zdroje informací. 

31.10.2023 byla v Českých Budějovicích ukončena putovní výstava Krajina LIPNA! 

Vernisáž výstavy Krajina LIPNA proběhla 2. května v Městské knihovně v Českém Krumlově.

Video z akce a více informací najdete v reportáži na stránkách Českokrumlovského deníku.

Více informací o výstavě na: Studie Krajina LIPNA

Česká televize - NEDEJ SE!

Vypůjčená krajina. Odvysíláno 19.2.2023

SKVĚLÁ REPORTÁŽ O DĚNÍ NA LIPNĚ NA TÉMA ROZŠIŘOVÁNÍ SKIAREÁLU

Skutečně je rozumné obětovat 20 ha zdravého lesa kvůli dalším 7 novým sjezdovkám, když už jich je v oblasti asi 13? Dává to vůbec ještě ekonomicky smysl?

 • Jak to, že je starostům dotčených obcí Loučovic a Lipna nad Vltavou jedno, že někteří jejich občané a majitelé nemovitostí přijdou o své zdroje vody?
 • Mnozí občané s dalším rozšířováním nesouhlasí. Ke konci února jich podepsalo petici proti výstavbě dalších sjezdovek a rozšiřování Skiareálu Lipno již 1705 a další podpisy přibývají.

        Odkaz na petici zde: Sjezdovky

Záznam z besedy s odborníky, investory a místními obyvateli na téma nové sjezdové tratě a lanové dráhy v Loučovicích, která proběhla v sobotu 25.2.2023.

Záznam zde

Nás spolek společně s obyvateli Loučovic a Lipna nad Vltavou zorganizoval již druhou besedu na téma rozšiřování Skiareálu o dalších 7 sjezdových tratí a 3 lanovek v blízkosti jejich obcí.

O problémech spojených s tímto rizikovým podnikáním hovořil pan profesor RNDr. Jaroslav Vrba CSc. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Studentky architektury vytvořily svou vizi rozvoje a ochrany krajiny Lipenska

Přečtěte si článek: Českokrumlovský deník

Máme ohromnou radost, že nás v našem úsilí podporují také mladí lidé, kteří si plně uvědomují závažnost současného nakládání s krajinou v okolí Lipna.

A pozor, článkem v médiích to teprve začíná!

Můžete se těšit na plánovanou výstavu jejich práce v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a v několika lipenských obcích.

Více na našich stránkách v sekci Studie Krajina Lipna


Chystá se další megalomanské rozšiřování sjezdových tratí!

POMOZTE NÁM TO ZASTAVIT!  Nová petice

Celkově se jedná minimálně o sedm nových sjezdových tratí, kterým má padnout za oběť více než 20 ha zdravého lesa!

Právě probíhá zahájení územního řízení týkajícího se výstavby pěti nových sjezdových tratí v celkové délce 6,5 km a dvou lanových drah o délce 1,5 km! Ale to není vše! Další projekt bude následovat, neboť v červenci prošel procesem posuzování dopadů na životní prostředí další projekt, SAL Loučovice firmy Lipno Servis, který má přinést další dvě sjezdovky a způsobit další odlesnění v rozsahu 4 ha nad nádražím v Lipně nad Vltavou!

Všechny sjezdovky mají být umístěny v katastrálním území Lipna nad Vltavou a Loučovic u Dvorečné.

Projednávání petice na Krajském zastupitelstvu v Českých Budějovicích dne 13.10.2022 dopadlo více než skvěle! Čtěte reportáže v médiích:

Českokrumlovský deník (18.10.2022) Odkaz zde

Jižní Čechy TEĎ (14.10.2022) Odkaz zde

iDNES (19.10.2022) Odkaz zde

Developerský záměr Karlovy Dvory dostal od Krajského úřadu v říjnu 2022 stopku!

Chceme Vás seznámit se zdůvodněním nesouhlasného stanoviska. Zdůvodnění má 32 stran, je skvěle zpracované a dělá oponentnímu posuzovateli a pracovníkům Krajského úřadu v Českých Budějovicích čest.

Jaké byly ty nejzásadnější výhrady, které jsou ve zdůvodnění uvedeny?

 • Unese to krajina a životní prostředí? ...aneb nevyhodnocené kumulativní vlivy

Chybělo vyhodnocení stavu životního prostředí z hlediska jeho únosného zatížení - tedy jestli tento projekt krajina ještě unese. Každý záměr, který vstupuje do území jako "poslední", musí zohlednit existující míru již existujících negativních vlivů v daném území, přizpůsobit jim své technické řešení a dále navrhnout opatření pro omezení vlivů nového projektu, což se nestalo.

 • Soulad s územním plánem

Soulad s územním plánem pro schválení záměru nestačí! Kraj tuto argumentaci odmítl a uvedl, že "soulad s územně plánovací dokumentací je v případě posuzování vlivů na životní prostředí informativní a nijak záměr nepředurčující".

 • Nový sídelní útvar v CHKO

Záměr by krajinu prakticky přeměnil na nový sídelní útvar. To je ale v rozporu s Plánem péče Chráněné krajinné oblasti Šumava (hurá! Jen jestli o tom CHKO Šumava ví, když pan ing. Huszár i k tomuto projektu opět vydal pozitivní stanovisko).

 • Voda

I malé zvýšení znečištění způsobené dalším vnosem odpadních vod může znamenat překročení únosné míry zatížení již tak značně zatížené vody v přehradě a mít tak negativní vliv na životní prostředí i veřejné zdraví. Kumulativní vliv nebyl v tomto ohledu vyhodnocen.

Přitom požadavek na vyhodnocení celkového dopadu stávající rekreační výstavby na nádrž Lipno před pokračováním v další výstavbě byl vznesen dokonce i Povodím Vltavy!

 • Rozsáhlý zábor ZPF, urbanizace a dopad na krajinu

Jedná se o příliš rozsáhlý zábor kvalitní půdy Zemědělského půdního fondu. Tento naddimenzovaný záměr by měl významný dopad nadlokálního charakteru, který by oproti současnému stavu výrazně změnil přírodní a krajinné podmínky dotčeného území:

"Celkově lze konstatovat, že z pohledu zpracovatele posudku byla podhodnocena velikost a významnost vlivů na krajinu a krajinný ráz s ohledem na výraznou urbanizaci části levého břehu Lipna východně od Jenišova k Hůrce na území CHKO Šumava, vliv na půdu s ohledem na zábor půd v I. třídě ochrany a vliv na povrchové vody s ohledem na možné kumulace jednotlivých plánovaných záměrů a vznosu nového znečištění do území. Zároveň absence zhodnocení únosnosti stávajícího stavu životního prostředí v místě realizace záměru dle názoru zpracovatele posudku neumožňuje korektní vyhodnocení vlivů záměru."

Spolek chatařů a majitelů loděnic Radslavská zátoka vystoupil na zasedání Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne 15.09.2022 jsme se zúčastnili zasedání Krajského úřadu Jihočeského kraje, abychom připomněli zastupitelům a Krajskému úřadu, že dluží našim občanům již 5 měsíců odpověď!

Při té příležitosti je naše kolegyně Dana Špatenková ze spolku Spolek chatařů a majitelů loděnic Radslavská zátoka seznámila s tím, jak probíhalo léto 2022 na Malém Lipně a nasdílela videozáznam kvality vody.


ekolist.cz28.06.2022

Petr Svoboda: Zákon o ochraně přírody a krajiny po 30 letech: zmlácený mrzák v ringu se stavební lobby.

Jak říká autor článku JUDr. Svoboda: 

"osud českého zákona o ochraně přírody a krajiny připomíná život knížete Jaromíra. Uprostřed svárů o knížecí trůn na přelomu prvního a druhého tisíciletí ho jeho soupeři nejprve oslepili, poté vykleštili, a nakonec ho najatý vrah schovaný pod stolicí suchého záchodu probodl zespodu kopím."

Dnešní legislativa ani zodpovědné orgány nezajišťují dostatečnou ochranu ani náhodou. Řízení jsou časti výsměchem přírodě i lidem. Ochrana jen naoko a pro někoho jde všechno.

Jak dlouho si necháme přírodu vykrádat?

Odkaz na článek

Besedy s občany v Horní Plané a ve Frymburku

V dubnu a v květnu roku 2022 se uskutečnily besedy s občany v Horní Plané a ve Frymburku.

Bylo plno! Skvělá atmosféra!

Lidé se dozvěděli:

 • proč je voda v Lipně v tak špatném stavu
 • proč je jasné, že to přímo souvisí s výstavbou nových rekreačních areálů,
 • proč je tak důležité chránit i levý břeh, nejen ten pravý
 • jak ohromný je rozsah nově plánované výstavby
 • jak pokračuje jednání s Krajským úřadem Jihočeského kraje

Záznam přednášek z besed:


Pořad NEDEJ SE! 

Jihočeské moře betonu. Odvysíláno 6.3.2022

Rekreace je s vodní nádrží Lipno nerozlučně spjata. Díky turismu se region transformoval a z něho i prosperoval. Pokud však bude dále nekontrolovaně bujet, je pravděpodobné, že přispěje k rozvratu ekosystému a nenávratné proměně celé lipenské vodní nádrže.