Jasenka, Apartments Lipno

Projekt situovaný přímo na břehu jezera má zabrat 3,2 ha luk a mělo by zde vyrůst 18 objektů. Chybí připojení na centrální ČOV. Záměr se nachází 100 m od biocentra.

Nová výstavba je soustředěna okolo původní přestavěné budovy Jasenka. Podle databáze Agentury ochrany přírody žijí v této lokalitě chráněné druhy zvířat, na které bude mít další výstavba negativní vliv. Dojde ke zvýšení hluku a vibrací, jednak vlivem stavebních prací a v důsledku zvýšeného pohybu vozidel a lidí. V lokalitě není k dispozici připojení na centrální čistírnu odpadních vod v Horní Plané.

Očekávané hodnoty znečištění budou tedy vysoké, čímž dojde ke zhoršení kvality vody zejména v oblasti Horní Plané. Budeme-li uvažovat v průměru o 10 lůžkách na objekt, jednalo by se o 180 nových lůžek. Investor Strat Invest Bohemia s.r.o., Praha zatím požádal o stavební povolení pro 7 objektů. Je zahájeno řízení o rozšíření komunikace vedoucí k záměru, komunikací v areálu a ČOV. V důsledku realizace záměru má dojít ke kácení většího množství vzrostlých stromů.

Stavebníkem je společnost Top Building Group, s.r.o., investorem je více samostatných osob - zainvestováno pro střednictvím crowdfundingu.