Chystá se další megalomanské rozšiřování sjezdových tratí

Petiční místa najdete níže v textu.

Petice je dostupná také elektronicky:

            Pro její podpis potřebujete mít vytvořenou identitu občana (bankovní identita, e-občanka, Moje ID)


Celkově se jedná minimálně o 7 nových sjezdových tratí, kterým má padnout za oběť více než 20 ha zdravého lesa!

Právě probíhá zahájení územního řízení týkajícího se výstavby 5 nových sjezdových tratí v celkové délce 6,5 km a dvou lanových drah o délce 1,5 km! Ale to není vše! Další projekt bude následovat, neboť v červenci prošel procesem posuzování dopadů na životní prostředí další projekt, SAL Loučovice firmy Lipno Servis, který má přinést další 2 sjezdovky a způsobit další odlesnění v rozsahu 4 ha nad nádražím v Lipně nad Vltavou!

Všechny sjezdovky mají být umístěny v katastrálním území Lipna nad Vltavou a Loučovic u Dvorečné.

Jaké budou dopady?

 • Zábor 30 ha krajiny, vykácení 20 ha zdravého lesa a ohrožení okolních lesních porostů působením bořivých větrů a snížení stability stávajících lesů
 • Stavba by měla za důsledek odlesnění 15 ha v současné době zalesněné plochy (v kombinaci obou záměrů je to více než 20 ha). Toto odlesnění výrazně ohrozí přiléhající lesní porosty, které budou po jejich narušení méně odolné proti extrémním větrům. Celé Česko je vystavováno extrémnímu počasí stále více. Vítr o síle orkánů není již výjimkou. Informace lze snadno najít na internetu. Odlesnění bude mít jednoznačně vliv na nižší schopnost krajiny udržet vodu a také se sníží odbourávání CO2 a zvýší oteplení krajiny. Les je navíc významným krajinným prvkem, který bude stavbou výrazně narušen. Argument, že v budoucnu dojde opět k zalesnění, je lichý. Odlesnění bude mít zásadní dopad na fragmentaci krajiny, která patří v současnosti k největším rizikům pro zachování biodiverzity. Dopady na krajinu budou nevratné.
 • Ohrožení zdrojů pitné vody
 • Předpokládané použití vody z přehrady k zasněžování mj. znamená, že velký objem sinicemi kontaminované vody bude prosakovat do podloží a ohrozí kvalitu podzemních vod (více než 100.000 m3 ročně!).
 • Vzhledem k zvyšujícím se teplotám je zřejmé, že bude stále větší potřeba zasněžování s použitím aditiv, což může pro zdroje pitné vody být vážným ohrožením. Zájmová oblast je umístěna v povodí Slunečného a Hodslavského (Loučovického) potoka, přičemž povodí Slunečného potoka patří do ochranných pásem (III. stupně) vodárenského odběru z údolní nádrže Lipno a realizace projektu ohrožuje také mokřad u Hodslavského (Loučovického) potoka. V oblasti byly také nedávno vybudovány nové hloubkové vrty, které zásobují vodou obec Loučovice.
 • Odlesněné pozemky budou ohroženy erozí a dojde k výraznému snížení schopnosti krajiny udržet vodu
 • Česká republika jako "střecha" Evropy patří k zemím s nejnižšími disponibilními zdroji vody na jednoho obyvatele. Nemá žádné přitékající řeky ani moře. Sucho je proto v Česku velkým a bohužel i velmi aktuálním tématem. Proto je pro nás les tak důležitý. Umí zadržovat vodu daleko lépe než louka. V lese běžně nalézáme studánky nebo potůčky. Je to přirozený ekosystém, který s vodou velmi dobře hospodaří. Vodu z dešťů poutá, zadržuje a poté pomalu uvolňuje do krajiny, třeba právě prostřednictvím potoků, ale i vypařováním z listů, čímž se ochlazuje okolní vzduch. (Zdroj: https://edu.ceskatelevize.cz/, https://pravdaovode.cz/)
 • Radikální snížení kvality života místních obyvatel
 • Projekt by přinesl zásadní negativní vlivy na život místních v důsledku zvýšení světelného znečištění, znečištění ovzduší a zvýšení intenzity hluku nejen v denních, ale zejména v nočních hodinách kvůli provozu sněžných děl a prováděným úpravám tratí.
 • Tvrzení o ekonomické výhodnosti pro obyvatele byla již zpochybněna samotnými obyvateli a doložena již dvěma peticemi. Na základě dosavadních zkušeností z blízkých lokalit (Lipno nad Vltavou, Frymburk, atd.) lze jednoznačně říci, že v žádném případě tento projekt nebude mít v tomto ohledu žádný přínos. Toto lze doložit dlouhodobě stagnujícím (či dokonce klesajícím!) počtem trvale žijících obyvatel v oblasti Lipenska, a konkrétně Lipna nad Vltavou. V již existujících střediscích pracuje minimum místních obyvatel. Lukrativní místa jsou obsazována přespolními, méně lukrativní pozice pak pracovníky ze zahraničí. Tento projekt navíc žádná nová pracovní místa nepřináší. Navíc se jedná o nevýhodnou sezónní práci. Většina ekonomického přínosu plynoucího z většího počtu návštěvníků navíc směřuje většinou do nově vystavěných resortů a hotelů, které jsou vlastněny přespolními.
 • Ohrožení až 25 chráněných druhů živočichů
 • Provedení záměru povede k výraznému negativnímu ovlivnění příznivého stavu druhů přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a výrazně ovlivní migračně významné území. Oblast kříží regionální biokoridor Pod Kalištem - Čertova stěna, Luč. Do regionálního biokoridoru je v zájmovém území vloženo lokální biocentrum LBC 2.
 • Dotčené území je oblastí mimořádného významu, kde bylo zaznamenáno mnoho ohrožených druhů živočichů a rostlin a 4 zvláště chráněné druhy živočichů (střevlík Carabus scheidleri scheidleri a čmeláci Bombus lucorum, Pyrobombus lapidarius a P. hypnorum), dále zmije obecná, slepýš křehký nebo užovka obojková, ostříž lesní, holub doupňák, rys a los evropský, které patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů dle přílohy III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Snížení atraktivnosti krajiny, její narušení a znehodnocení její rekreační funkce pro stávající obyvatele a majitele rekreačních objektů.

Jako vysoce kontroverzní se tento záměr jeví zejména v situaci probíhající klimatické změny a stále teplejších zim!

Je vědecky prokázáno, že dochází ke změně klimatu v důsledku lidské činnosti. Průměrná roční teplota v ČR se od roku 1961 zvýšila o 2,0 °C (Zdroj: https://faktaoklimatu.cz/infografiky/teplota-cr-mesice). Oteplování se posledních dekádách zrychluje. Změna se projevuje, mimo jiné, vyšším výskytem extrémního počasí. Je zřejmé, že oteplování bude pokračovat a extrémní jevy počasí se budou projevovat stále častěji, neboť opatření pro zpomalení klimatické změny nejsou zatím dostatečná. Vyšší teploty v zimních měsících způsobují menší sněhovou pokrývku a tím zvyšují potřebu technického zasněžování zejména vzhledem k umístění sjezdovek výrazně pod 1000 m n.m., což povede ke zvýšené potřebě využívání aditiv a velkého množství energie a tím k další tvorbě CO2. Z těchto důvodů je zpochybnitelný nejen veřejný zájem na této stavbě, ale i její ekonomická smysluplnost pro samotného investora. Z hlediska projektového managementu i zdravého rozumu je dobré projekt, u kterého převyšují negativa nad benefity, zastavit.

Seznamte se s námitkami a připomínkami, které jsme k danému projektu odeslali Jihočeskému kraji a Stavebnímu úřadu ve Vyšším Brodě:

Následující dokument obsahuje potvrzení z krajského úřadu, ve kterém se uvádí, že obec má právo odmítnou záměr, který je sice v souladu s územním plánem, ale ohrožuje zájmy občanů obce.


Přijďte se podepsat za zastavení a přehodnocení těchto záměrů.

Podpisové archy najdete zde:

Loučovice:

 • Coop Jednota-potraviny 280 Loučovice
 • Potraviny Večerka, 295 Loučovice
 • Železářství, Loučovice 40
 • Restaurace Sparta, Loučovice 242

Lipno nad Vltavou:

 • Supermarket Coop, Lipno nad Vltavou 309
 • Rezidence Club Canada, Lipno nad Vltavou 25


"Lipensko pro život"

Zastavte budování dalších sjezdových tratí na Lipensku!

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

My, trvale i přechodně žijící obyvatelé, chataři, turisté a návštěvníci Loučovic, Lipna nad Vltavou ale i celého Lipenska a Pošumaví, se obáváme dopadů rozsáhlého rozšiřování Skiareálu Lipno, skrývajícího se za několik záměrů pod zavádějícím názvem "modernizace", které by měly za následek celkové odlesnění více než 20 ha zdravého lesa v okolí Loučovic a Lipna nad Vltavou.

Naše obavy se týkají zejména kumulativních negativních dopadů těchto záměrů na životní prostředí, zvýšenou erozi půdy, zhoršení kvality vody, a celkového zhoršení kvality života způsobeného navýšením hlučnosti a zplodin (v důsledku navýšení dopravy a provozu sněžných děla a rolb) a navýšením světelného smogu.

V neposlední řadě jsme znepokojeni významným negativním dopadem záměrů na chráněné druhy živočichů žijících v této oblasti. Rozšíření sjezdovky nepovažujeme za veřejný, ale za ryze individuální podnikatelský zájem, který by neměl převážit nad zájmy místních obyvatel a zájmy ochrany lesa a krajiny. Jako vysoce kontroverzní se tento záměr jeví zejména v situaci probíhající klimatické změny a stále teplejších zim!

My níže podepsaní proto:

 1. Požadujeme zastavení všech záměrů na rozšíření Skiareálu Lipno (JHC 841 "Modernizace skiareálu Lipno - východ Lipno nad Vltavou. Úprava sjezdové tratě ST5 a lanové dráhy LD-H", JHC931 Modernizace skiareálu Lipno nad Vltavou - SAL Loučovice, JHC709 MODERNIZACE SKIAREÁLU LIPNO - VÝCHOD LIPNO NAD VLTAVOU, a případně dalších staveb a záměrů stejného investora v dané lokalitě) a provedení důkladného, podrobného a nestranného zhodnocení jejich kumulativních vlivů na životní prostředí. Považujeme za nepřípustné, aby byly záměry posuzovány a realizovány tzv. "salámovou" metodou.
 2. Žádáme o přehodnocení a vypuštění zatím nevyužité plochy lokality SR 22 Lipno - Kramolín ze Zásad územního rozvoje v rámci 10. aktualizace, jejímž cílem je dosažení souladu s výstupy a doporučeními ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY Jihočeského kraje z roku 2021.
 3. Požadujeme aktualizaci územních plánů dotčených obcí tak, aby této studii odpovídaly a splňovaly jí stanovené podmínky.
 4. Požadujeme, aby se tyto stavební záměry staly předmětem důkladné veřejné diskuse s místními občany.