Petice za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny!

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

My, trvale i přechodně žijící obyvatelé, chataři, turisté a návštěvníci Hornoplánska, Lipenska, a Pošumaví, se obáváme dopadů rozsáhlé výstavby plánované v oblasti Karlových Dvorů, a dalších minimálně deseti připravovaných projektů se značným celkovým záborem plochy v okolí vodní nádrže Lipno. Naše obavy se týkají zejména jejich kumulativních dopadů na životní prostředí, snížené prostupnosti krajiny, zhoršené kvality vody, celkového zhoršení kvality života a také ohrožení dosavadních podnikatelských aktivit.

My níže podepsaní proto:

 1. Požadujeme zastavení rozsáhlé výstavby v lokalitě Karlovy Dvory a také důkladné, podrobné a nestranné zhodnocení jejích vlivů na životní prostředí. Totéž požadujeme i pro další projekty, které by zabraly nezastavěné plochy v katastrálním území Horní Planá, a to do doby provedení celkové studie o dopadu všech připravovaných projektů na krajinu, životní prostředí a kvalitu vody v nádrži Lipno.

 2. Odmítáme výstavbu dalších navrhovaných velkoplošných rekreačních areálů na Lipensku a žádáme pozastavení všech rozvojových projektů na levém i pravém břehu Lipna. Požadujeme provedení komplexní studie dopadů těchto projektů a plánované výstavby na krajinu, životní prostředí a kvalitu vody v údolní nádrži Lipno a jejich následné přehodnocení.

 3. Požadujeme komplexní ochranu povodí nádrže Lipno, tak aby nedošlo k porušení a zhoršení ekologické stability nádrže, tak jak nám ukládá Rámcová směrnice o vodách (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES).

 4. Požadujeme zadat zpracování studie současného stavu vody v údolní nádrži Lipno, jejíž kvalita se zhoršuje natolik, že nádrž je již řazena mezi eutrofní.

 5. Žádáme revizi územních plánů obcí v okolí nádrže Lipno, která by se měla zaměřit na jejich soulad s výstupy a doporučeními ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY Jihočeského kraje z roku 2021. Požadujeme, aby územní plány této studii odpovídaly a splňovaly jí stanovené podmínky, jejichž příklad je uveden v příloze.

 6. Žádáme o zachování prostupnosti krajiny Lipenska a Hornoplánska pro volně žijící živočichy i místní obyvatele a o důslednou ochranu dřevin před zbytečným kácením.

 7. Požadujeme, aby se veškeré nové stavební záměry, stejně jako celková koncepce rozvoje Lipenska a Hornoplánska, staly předmětem důkladné veřejné diskuse s místními občany, turisty, spolky a dalšími zájemci.

Petiční výbor zastupuje:

Pavla Setničková Nováková, 10.10.1968, Za dvorem 1863/1, Praha 4

Petici sestavil petiční výbor:

 • členové spolku "Lipensko pro život, z.s."

  • Ing. Pavla Setničková Nováková

  • RNDr. Monika Krolová, Ph.D.

  • Kateřina Janů

Příloha - podmínky a doporučení definované v dokumentu ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY Jihočeského kraje z roku 2021:

 • Chránit stávající lesní a luční komplexy a rozsáhlé mokřadní, pramenné a rašelinné plochy i mimo území CHKO.

 • Rekreační a volnočasové aktivity a s nimi spojenou zástavbu soustředit především do okolí levého břehu vodní nádrže Lipno při respektování stávajících prvků volné krajiny a při respektování ochrany břehových porostů v zátokách na levém břehu Lipna v rámci biokoridoru/biocentra nadregionálního typu. Důraz klást především na nepobytové rekreační aktivity bez areálových zařízení a staveb s negativními vlivy na přírodu a krajinu.

 • Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území zachovat mozaiku členité krajiny s vysokým podílem trvalé vegetace a drobných krajinných struktur.

 • Při vymezování koridorů dopravní a technické infrastruktury minimalizovat fragmentační dopad těchto záměrů na lesní i luční komplexy.

 • Zachovat stávající ráz krajiny a respektovat estetické hodnoty oblasti před jejich znehodnocením čí pohledovým narušením.

 • Podmínka byla stanovena z důvodu ochrany krajiny v okolí vodní nádrže Lipno před expanzí výstavby velkoplošných rekreačních areálů. Současně je akcentována ochrana krajiny a charakteru zástavby důrazem na využívání stávajících objektů, čímž se vytváří podmínky pro snížení rizika rozrůstání sídel do krajiny novou výstavbou.

Více informací viz odkaz https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani/jihocesky-kraj/uzemni-studie/uzemni-studie-krajiny

Informativní přehled současných projektů v různých stádiích realizace.