Podmínky zpracování osobních údajů

("podmínky")

Použité pojmy

Správce dat: Lipensko pro život, z.s. (dále jen Spolek)

Zájemce: Občan, který se zajímá o činnost spolku, podepsal petici, přihlásil se k odběru informačních materiálů nebo jiným způsobem kontaktoval spolek či byl kontaktován

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecná ustanovení

1) Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů Zájemců získaných v rámci činnosti spolku a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2) Spolek se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje Zájemců. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("Nařízení").

Práva, povinnosti a mlčenlivost

1) Spolek se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2) V souvislosti s poskytováním informací Spolek zpracovává osobní údaje Zájemců. S těmito údaji pracují zejména:

  • Předsedkyně/předsedové a rada spolku
  • Členové spolku po dohodě s předsedkyní/předsedou či radou spolku
  • Externí pracovnice/pracovník zajišťující propagaci činnosti spolku

3) Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji Zájemců nakládají výhradně v rámci činnosti spolku definované jeho stanovami a nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou systémy na hromadné rozesílání emailů (https://ecomail.cz/) a fundraisingový systém (www.darujme.cz). Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi spolkem a daným zpracovatelem.

Informace o zájemcích

1) Zájemce má kdykoli právo požádat Spolek o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v Excelové tabulce na zabezpečeném fyzickém disku nebo v zabezpečeném cloudovém úložišti.

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

1) Spolek se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

2) Spolek se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

  • k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby, které budou mít stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů;
  • Spolek zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
  • učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

3) Spolek se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném Spolkem a odpovídajícím jeho pokynům. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací pro Spolek.

Datum poslední aktualizace: 13.12.2023