Radslav, regulační plán č.6

Rozsáhlá zastavitelná plocha (19 ha) se rozprostírá jihovýchodně od místní části Radslav. Výstavba je podmíněna vydáním regulačního plánu č. 6. Jeho pořízení na žádost investora společnosti LANDIFER a.s. (GDX Invest s.r.o., INAVESA s.r.o.) schválilo zastupitelstvo 26. 9. 2023.

Velkým problémem této lokality je, že územní plán zde opět určuje odkanalizování do samostatné čističky odpadních vod s odvodem vody do Lipna. Vzhledem k tomu, že tato ČOV bude sloužit pouze pro tuto lokalitu s malým počtem napojených objektů, nebude mít stanovené limity množství vypouštěného fosforu. Tím vznikne další významný zdroj znečištění, který zhorší kvalitu vody v Lipně.

Uvažovavaná ČOV také leží na samém okraji I. zóny CHKO (!)

Jakákoliv stavba v této lokalitě je také podmíněna rozšířením stávající kumunikace z Bližné do Radslavi. Tuto podmínku však nelze splnit v místě průjezdu Bližnou z prostorových důvodů. Mimo Bližnou bude nutné nejprve zajistit směnu a/nebo odkup částí soukromých pozemků, protože v některých místech je obecní pozemek, po kterém komunikace vede, není dostatečně široký.

Regulační plán byl předložen ke společnému projednání 4.1.2024.

Z územního plánu návrh přebírá tyto regulace:

  • celková zastavitelnost: 35%
  • velikost stavebních pozemků: minimálně 600m²
  • výšková hladina: max. 2NP + podkroví + 1PP (využití svažitého terénu)

Navržená bilance zastavěných ploch:

  • Plocha řešeného území: 183 825m²
  • Plochy zelně: 123 705m² (67,3%)
  • Zastavitelné azpevněné plochy: 60 120m² (32,7%)

Na společném projednání jsme požadovali, mimo jiné, nahradit odkanalizování plochy do vlastní ČOV napojením na centrální ČOV obce. A to i s ohledem na existující návrhovou trasu vedení kanalizace (a vodovodu) podél břechu a existenci stávající kanalizace v lokalitě Jestřábí. Toto řešení by také umožnilo napojit na kanalizaci chatovou oblast Radslav vč. hotelu s vlastní a dlouhodobě problémovou ČOV.

Tento požadavek byl starostkou obce odmítnut s odůvodněním, že na stávajícím místě již není možné dále navyšovat kapacitu! Paní starostka také odmítla budoucí převzetí ZTV od investora do majetku obce.

Autorem předloženého návrhu je Ing. arch. Jaroslav Daněk.