Lipensko pro život

Okolí Lipna čeká překotný rozvoj v podobě megalomanských projektů s nedozírnými dopady na kvalitu vody a krajinu.

NECHCEME SE S TÍM SMÍŘIT!

Prosíme, pomozte nám na Lipensku prosadit takový rozvoj, který zajistí zachování krajinných i historických hodnot, kvalitu vody a čisté ovzduší. Přečtěte si více a podepište petici.


Ten, kdo někdy v minulosti navštívil krajinu kolem Lipenské přehrady, byl nadšen z kombinace jezera, úchvatné kopcovité krajiny a lesů, ale také z úžasné atmosféry obcí a vesnic, které si do dnešního dne zachovaly svůj horský ráz. Mnozí zde mají své chaty a chalupy, na které pravidelně jezdí užít si klidu a přírody.

V posledních letech se ale v kraji dějí velké změny. Nejdříve se proměnila obec Lipno v obří turistickou atrakci s mnoha apartmány a s vybavením pro různé zážitkové aktivity. Vzniklo mnoho cyklistických stezek a bylo zastavěno mnoho hektarů zemědělské i zalesněné plochy. Nové stavby rostou jako houby po dešti i v jiných lokalitách na levém břehu jezera, například mezi Frymburkem a Černou v Pošumaví, za Horní Planou směrem na Novou Pec nebo přímo v Nové Peci.

Další změnou, která nás velmi znepokojuje, je velmi špatný stav vody v Lipenské nádrži. Dle měření v posledních letech množství fosforu v nádrži stoupá, a dochází tak k nárůstu biomasy fytoplanktonu. Na základě těchto parametrů se nádrž Lipno řadí již mezi eutrofní vody, tak jak je tomu například u Máchova jezera. Příčin tohoto nežádoucího vývoje je pravděpodobně vice, ale zřejmě se mezi ně řadí vysoký počet rekreantů překračující v letní sezóně kapacitu existujících čističek a zvětšující se rozsah nepropustných ploch (parkoviště, k omunikace, střechy objektů) na úkor ploch zelených, což při přívalových srážkách zvyšuje pravděpodobnost úniku nepřečištěných splaškových vod do jezera.

Mnozí místní obyvatelé a chataři mají obavu, že další výstavba by znamenala kompletní zničení krajiny a definitivní ránu pro kvalitu vody v Lipenské přehradě. 

Obrázek 1. Neobvyklý pohled na vodní květ sinic v nádrži Lipno nedaleko Dolní Vltavice, říjen 2017.

Foto: Petr Znachor; www.fytoplankton.cz.


Na budování dalších rekreačních objektů mají ovšem zájem developeři a rozsah jimi plánované výstavby je značný. Celý levý břeh Lipenské nádrže má být obětován masové výstavbě velkých moderních rekreačních komplexů, hotelů a přístavišť. Na více než 200 hektarech v současné době nezastavěné zemědělské nebo lesní půdy má vzniknout celkem 11 projektů s areály pro více než 5000 turistů.

Většina výstavby je lokalizována u vody na březích Lipna, čímž budou zničeny přirozené biotopy a pobřežní či vodní rostliny, které zatím jako jediné mají schopnost vodu od sinic čistit.

Více se dočtete v článku na https://www.idnes.cz/

Obrázek 3. Ilustrační obrázek reprezentující umístění některých projektů.


Jako ilustrativní příklad může posloužitjeden z projektů: v Karlových Dvorech má vzniknout komplex, který je opět situován na břehu Lipna. Na bezmála 30 hektarech mají vyrůst 2 hotely, bezpočet domů pro rekreaci a bydlení, 6 pláží a dvě přístaviště pro 200 jachet, čímž mimo jiné dojde k navýšení provozu o více než 300 aut denně.

Obrázek 4. Ilustrační obrázek z umístění Rozvojového projektu Karlovy Dvory. Tento projekt plánuje zástavu v červeně ohraničené oblasti.


Plánování projektů bohužel umožňují v současné době platné územní plány. Například územní plán Horní Plané pochází z roku 2014, a ačkoli byl v letech 2017 a 2021 aktualizován, navržené a zastupitelstvem schválené změny záměrům developerů jednoznačně nahrávají. Podobně je tomu i v dalších polipenských obcích.

Představa betonových měst, ze kterých se stanou mimo sezónu města duchů, nás děsí. Naděje nám svítá s dokumentem Územní studie krajiny Jihočeského kraje z července roku 2021 (Geoportál Jihočeského kraje - Územní studie krajiny Jihočeského kraje (gov.cz)), jehož vypracování zadal Krajský úřad v Českých Budějovicích. Tato studie by se měla stát závaznou pro všechny územní plány v kraji a mělo by tudíž dojít k jejich revizi. Studie mimo jiné varuje před nevhodnou rekreační zástavbou a fragmentací krajiny, která ohrozí migrační prostupnost území pro velké savce, před ohrožením přírody a vodního režimu hromadnou rekreací a ohrožením vymezených biotopů. Naopak přímo doporučuje vyhnout se další zástavbě a klade důraz na nepobytové rekreační aktivity bez areálových zařízení.

Obrázek 5. Ilustrační obrázek z územního plánu - oblast Karlovy Dvory. K zástavbě je celkem určena růžová oblast, která zasahuje i do stávající zalesněné plochy.


Problémem ovšem je, že změna územních plánů je proces trvající řádově měsíce až roky, a dokud nebudou schváleny v environmentálně přijatelnější podobě, zůstávají v platnosti ty stávající.

Velmi Vás proto prosíme - pomozte nám na Lipensku prosadit takový rozvoj, který zajistí zachování krajinných i historických hodnot, kvalitu vody a čisté ovzduší.

Pomozte nám zastavit všechny megalomanské projekty a zahájit aktualizaci všech územních plánů v katastrech jednotlivých obcí v okolí Lipna.

Nejjednodušeji k tomu můžete přispět tak, že podepíšete petici 

"Lipensko pro život"!
Zdroje a citace:

Hejzlar J., Galindo F., Krolová M., Znachor P., Žaloudík J. (2013). Problematika jakosti vody a ekologického potenciálu nádrže Lipno v období 1991-2012. Studie pro Povodí Vltavy, státní podnik. Biologické centrum AVČR, v.v.i., České Budějovice, 40s.

Hejzlar J., Znachor P., Sobolíková Z., Rohlík V. (2016). Vysoká eutrofizační účinnost fosforu z odpadních vod v nádrži Lipno. Vodní hospodářství 6, 9-14.

Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2010). Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno [Factors affecting the occurrence of aquatic macrophytes in Lipno Reservoir]. Silva Gabreta, 16 (2): 61-92.

Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2011). Zonace litorálního porostu v zátoce přehradní nádrže Lipno [Littoral zonation in a cove of Lipno Reservoir]. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 51: 57-72.

Svidenský R., Čížková H., Kučerová A., Krolová M. (2016) Dynamika litorálního porostu v zátoce Vřesná (přehradní nádrž Lipno) [The dynamics of littoral vegetation in the Vřesná cove (Lipno reservoir)]. 66 (3): 7-11. Vodní hospodářství 66 : 7-11.

SMĚRNICE 2000/60/es Evropského parlamentu a Rady 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Pracovní překlas s anglickým originálem. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2001, 96 pp.